เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ โอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจก็พุ่งสูงขึ้นตามมา โดยเฉพาะวงการเอเจนซี่ ที่นอกจากจะก้าวทันเทคโนโลยีในแต่ละวันให้ทันแล้ว ยังต้องรับมือกับการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ

หนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เอเจนซี่ทำงานได้รวดเร็ว วางแผนการตลาดได้อย่างแม่นยำ เพื่อสร้างกลยุทธ์เหนือคู่แข่ง คือ ข้อมูลตลาด (Market Data) ซึ่งการได้ข้อมูลมีความจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และปรับใช้ข้อมูล บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้พัฒนา ZOCIAL EYE PARTNERSHIP PROGRAM FOR AGENCIES โปรแกรมพิเศษสำหรับเอเจนซี่พันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล ผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE เพื่อนำไปต่อยอดสร้างกลยุทธ์ทั้งในส่วนของการเสนองานลูกค้า (Pitching), การติดตามผลแคมเปญ (Campaign Monitoring), การจัดการแคมเปญ (Maintenance), และการวัดผล (Measurement) ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด คาดการณ์ว่าบริการนี้จะสามารถเพิ่มรายได้มากกว่า 20% ในปี 2565 และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมเอเจนซี่มากกว่า 50% ในปี 2566

ภายในโปรแกรม ZOCIAL EYE PARTNERSHIP PROGRAM FOR AGENCIES ประกอบด้วย 1.) หลักสูตรฝึกอบรมเครื่องมือ ZOCIAL EYE, 2.) โควตาพื้นที่ข้อมูลพิเศษใน ZOCIAL EYE (100,000 ข้อความ) เพื่อใช้สำหรับฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเวลา 60 วัน, 3.) คู่มือเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ข้อมูล (Use Case) รายไตรมาส, 4.) ส่วนลดพิเศษในการซื้อเครื่องมือ ZOCIAL EYE, และ 5.) ประกาศนียบัตรรับรองจากไวซ์ไซท์ 

ไวซ์ไซท์ เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมเอเจนซี่ไทยจะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคตด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคคลในสายงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทันกับการทำตลาดในยุคที่ต้องแข่งขันกับเวลา แม้เราจะอยู่ในยุคที่ลูกค้าสามารถทำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตนเอง แต่ในแง่ทักษะเชิงลึกแล้ว ความเชี่ยวชาญของกลุ่มธุรกิจเอเจนซี่ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งหากนำมาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลแล้ว ก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเสริมจุดแข็งในการสร้างกลยุทธ์เหนือคู่แข่งเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ